Logo Gmina Godkowo

Osobiste załatwienie sprawy dowodu osobistego

OSOBISTE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO W URZĘDZIE

 • Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

 • Prawo do posiadania jednego ważnego dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy:

Druk do pobrania (należy drukować dwustronnie)

 • OSOBIŚCIE

 • w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacja o zasadach obowiązujących przy realizacji spraw o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną znajduje się w zakładce "ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO"

UWAGA: osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie nadającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

Dopuszcza się fotografię w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku (potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności) lub w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii (potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej),

WZÓR FOTOGRAFII: https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego należy przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy.

Termin i sposób załatwienia

WNIOSEK SKŁADA:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

 • rodzic/opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu (oryginały dokumentów do wglądu),

 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

Osoba powyżej 5 roku życia, dla której ma zostać wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

 • niezwłocznie w przypadku :

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Obecnie zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany.


ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód Osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.

Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

 

Dowód odbiera :

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),

 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator - w przypadku, gdy dowód wydawany jest osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 • rodzic, opiekun prawny lub kurator - w przypadku, gdy dowód wydawany jest osobie małoletniej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnionej).

 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

DOWÓD MAŁOLETNIEGO ODBIERA TYLKO TEN RODZIC, KTÓRY SKŁADAŁ WNIOSEK.

Osoba odbierająca dowód przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, który podlega unieważnieniu w chwili odbioru nowego dowodu.

 

DOWÓD OSOBISTY WYDAJE SIĘ NIEODPŁATNIE

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy w Godkowie, I piętro pokój nr 10

poniedziałek-piątek od 7:15 do 15:15

informacja tel. 55 249 72 10 wew. 41

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1219),

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U.z 2017 r., poz. 570),

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.z 2016 r., poz. 922

 

Wójt gminy zaprasza

Andrzej Bondaruk
wojt@doc.pl 

Godziny przyjęć interesantów:

Śr. 7:30 - 15:00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.