Logo Gmina Godkowo

Elektroniczne załatwienie sprawy dowodu osobistego

ELEKTRONICZNE ZAŁATWIENIE SPRAWY DOWODU OSOBISTEGO

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa w dowolnym organie gminy poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl osoba posiadająca kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.

Dopuszcza się fotografię w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku (potwierdzoną przez orzeczenie o niepełnosprawności) lub w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii (potwierdzone przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej),

WZÓR FOTOGRAFII : https://obywatel.gov.pl/dowody-osobiste/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Jeśli są wymagane:

 • zaświadczenie o niepełnosprawności,

 • zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej,

 • dokument potwierdzający ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora,

załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zawierający orzeczenie lub zaświadczenie.

ORYGINAŁY TYCH DOKUMENTÓW PRZEDKŁADA SIĘ PRZY ODBIORZE DOWODU OSOBISTEGO. 

Termin i sposób załatwienia

WNIOSEK SKŁADA:

 • osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

 • osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

 • rodzic/opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub osoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu (oryginały dokumentów do wglądu),

 • kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

Osoba powyżej 5 roku życia, dla której ma zostać wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ :

 • co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

 • niezwłocznie w przypadku :

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

Obecnie zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 

ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, do którego został przesłany wniosek.

Informację czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru można uzyskać na stronie: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/odbior-dowodu-osobistego-sprawdz-czy-twoj-dowod-jest-gotowy

Dowód odbiera :

 • wnioskodawca (składający wniosek w swoim imieniu),

 • osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator - w przypadku, gdy dowód wydawany jest osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

 • rodzic, opiekun prawny lub kurator - w przypadku, gdy dowód wydawany jest osobie małoletniej lub nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnionej).

 • pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na ich chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodę.

DOWÓD MAŁOLETNIEGO ODBIERA TYLKO TEN RODZIC, KTÓRY SKŁADAŁ WNIOSEK.

Osoba odbierająca dowód przedkłada:

 • dotychczasowy dowód osobisty, który podlega unieważnieniu w chwili odbioru,

 • oryginały dokumentów załączonych do elektronicznego wniosku.

DOWÓD OSOBISTY WYDAJE SIĘ NIEODPŁATNIE

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1219),

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U.z 2017 r., poz. 570),

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.z 2016 r., poz. 922).

 

Wójt gminy zaprasza

Andrzej Bondaruk
wojt@doc.pl 

Godziny przyjęć interesantów:

Śr. 7:30 - 15:00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.