Logo Gmina Godkowo

News

News zdjęcie id 711

Nabór do programu: CZYSTE POWIETRZE

08.10.2018

Program priorytetowy "Czyste powietrze" - nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w dniu 19 września 2018 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne:
- posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób - dofinansowanie przesługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku;
- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Termin i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8:00 do 30 czerwca 2027 r. do godziny 24:00.

Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:
a) aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW);
b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu;
c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej w każdym z powyżej wymienionych przypadków, konieczne jest zarejestrowanie konta w Portalu Beneficjenta na stronie WFOŚiGW.

Dopiero po zarejestrowaniu konta będzie możliwe pobranie elektronicznej wersji wniosku. Tak pobrany wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić i złożyć poprzez Portal Beneficjenta (dodatkowo wymagana wersja papierowa), lub poprzez ePUAP po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (wysyłka wniosku wyłącznie elektronicznie - wymagana wyłącznie wersja elektroniczna).

W przypadku gdy wersja elektroniczna wniosku będzie wysyłana przy użyciu ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, należy również pamiętać o załączeniu w postaci elektronicznej wszystkich wymaganych załączników do wniosku.

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego podpisaną wersję papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW. Pełna instrukcja składania wniosku przy użyciu Portalu Beneficjenta została udostępniona w Bazie Wiedzy portalu.

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie).

Formy dofinansowania:
1. Dotacja.
2. Pożyczka.
3. Dotacja i pożyczka.

Intensywność dofinansowania:

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu/osobę [zł]

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

Uzupełnienie do wartości dotacji

Pozostałe koszty kwalifikowane

1

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 - 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 - 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 - 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Warunki dofinansowania:

Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.

Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone - na jego rachunek bankowy.

Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Kwalifikowalność wydatków:

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,
a) przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
b) okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
c) przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7.000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53.000,00 zł.

Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 "Maksymalne koszty jednostkowe".

Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku "Wymagania techniczne" do Programu priorytetowego.

Rodzaje przedsięwzięć:

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:
a) demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji niespełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe.
b) instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami.
c) zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku do 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki.
d) wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m. in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Koordynatorem programu jest Pani Hanna Teodorowicz, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, tel. 89 522 02 37.

/_portals_/godkowo2.samorzad.pl/CKFiles/Uploads/harmonogram_czyste_powietrze.pdf

Wójt gminy zaprasza

Andrzej Bondaruk
wojt@doc.pl 

Godziny przyjęć interesantów:

Śr. 7:30 - 15:00

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.